Navigacija

13E033RK - Radio komunikacije

Specifikacija predmeta
Naziv Radio komunikacije
Akronim 13E033RK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Telekomunikacije I, Telekomunikacije II
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Karakteristike i modelovanje propagacionog medijuma. Organizacija radio-komunikacionih sistema. Osnove projektovanja savremenih radio-komunikacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da savlada osnovne pojmove i osnovne fenomene vezane za prostiranje radio-talasa. Dodatno, na kraju kursa student treba da ima sposobnost da samostalno izvrši osnovnu analizu jednog radio-komunikacionog sistema sa stanovišta tehnologije i organizacije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Karakterizacija radio-komunikacija. Radio-kanal. Slabljenje, feding, interferencija. Osnovni mehanizmi prostiranja. Propagacioni modeli. Baze podataka. Deterministički i statistički pristup. Interferencija i intermodulacija. Diversity. Makroskopski i mikroskopski diversity. Tehnike kombinovanja. Ćelijsko organizovanje radio-sistema. Osnovni princip ćelijskog organizovanja. Analiza saobraćaja.
Sadržaj praktične nastave Laboratorija: Rad na spektralnom analizatoru. Rad na softverskom paketu za projektovanje radio-sistema. Proračun radio-pokrivanja i određivanje servisne zone. Simulator intermodulacionih smetnji. Merenje nivoa električnog polja realnog predajnika.
Literatura
  1. ITU-R recommendations
  2. W.C.Y.Lee, Mobile Communications Design Fundamentals, Wiley, 2nd ed., 1993.
  3. D.Parsons, The Mobile Radio Channel, 2nd ed., Wiley, 2000.
  4. T. Rappaport,Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
  5. Publikovani radovi, projekti, dodatni izvodi iz više knjiga, kopije radnih materijala.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0