Navigacija

13E033OPTE - Odabrana poglavlja iz telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz telekomunikacija
Akronim 13E033OPTE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa odabranim temama u oblasti modernih telekomunikacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa odabranim temama u oblasti modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Višedimenzione digitalne modulacije. Sistemi prenosa sa proširenim spektrom. Pseudoslučajne sekvence. CDMA. Sistemi sa više nosilaca. Tehnike višestrukog pristupa. MIMO tehnologije. UWB. Softverski definisan radio (SDR). Trendovi razvoja modernih telekomunikacija.
Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Ali Grami: Introduction to digital communications, Elsevier, 2016.
  3. Ipatov V.: Spread Spectrum and CDMA Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. London.
  4. Ghavami M., Michael L.B. and Kohno R.: Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering 2ed. John Wiley & Sons Ltd, 2007, London.
  5. Grayver E.: Implementing Software Defined Radio, Springer, 2013, New York.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari