Navigacija

13E033OPI - Osnove i primena interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Osnove i primena interneta
Akronim 13E033OPI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa principima slojevite TCP/IP strukture, i sa svim značajnim protokolima ove strukture. Objasniti vezu između aplikacija i infrastrukture.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će naučiti principe funkcionisanja Interneta.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled TCP/IP slojevite strukture. Osnovni principi funkcionisanja sloja linka. Uređaji na Internetu: paketski svičevi, mostovi, ruteri. Premošćavanje (STA). Internet adresiranje i protokoli za adresiranje (ARP,DHCP). Rutiranje (OSPF,IS-IS,RIP,BGP). Transportni sloj sa kontrolom zagušenja (UDP,TCP,RTP). Aplikacije na Internetu. Osnovi mrežne zaštite (IPsec,HTTPS,PGP).
  Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli sa demonstracijom funkcionisanja najvažnijih protokola na Internetu.
  Literatura
  1. Računarske Mreže, Andrew Tanenbaum, Četvrto Izdanje, 2003, Mikroknjiga
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0