Navigacija

13E033AI - Arhitektura interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura interneta
Akronim 13E033AI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom Interneta. Obuhvata arhitekturu baziranu na IPv4 i IPv6 protokolskim stekovima i MPLS protokolu i multicast rutiranju. Upoznavanje studenata sa protokolima koji se koriste za rutiranje saobraćaja na Internetu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da umeju da za IPv4, IPv6 i MPLS protokole: -Analiziraju proces rutiranja saobraćaja na mreži i otklone probleme. -Samostalno urade tehničko rešenje povezivanja više udaljenih računarskih mreža u jedinstvenu mrežu i njeno povezivanje na Internet. -Konfigurišu Cisco rutere u cilju implementacije prethodno definisanog tehničkog rešenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Adresiranje kod IPv4, IPv6 i multicast protokola. Rekapitulacija znanja i način konfigurisanja RIP, RIPV2, OSPF, EIGRP, BGP-V4 protokola. Protokoli rutiranja u IPv6 mrežama: RIPng, OSPFv3, MP-BGP. Migracija sa IPv4 na IPv6. MPLS arhitektura. Internet Exchange. Multicast prenos podataka i protokoli rutiranja.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems. Samostalna izrada tehničkog rešenja povezivanja više lokacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu na bazi IP protokola.
Literatura
  1. Routing on the Internet, Charles Huitema, Cisco Press
  2. Routing TCP/IP, Volume 1, Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Cisco Press
  3. Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press
  4. Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture, Douglas Comer
  5. RFCs, www.ietf.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekta povezivanja više udaljenih lokacija uz predlog načina realizacije Internet servisa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0