Navigacija

13E024VNO - Visokonaponska oprema

Specifikacija predmeta
Naziv Visokonaponska oprema
Akronim 13E024VNO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa visokonaponskom opremom i mehanizmima prekidanja struja u prekidačima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada visokonaponskih sklopnih aparata. Upoznavanje studenata sa mehanizmima gašenja luka naizmenične i jednosmerne struje, kao i sa naprezanjima u prekidačima prilikom prekidanja struja kratkih spojeva.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=14
  Sadržaj teorijske nastave Podela sklopnih aparata. Otpor električnog kontakta. Zagrevanje kontakata. Električni luk. Principi rada pojedinih tipova prekidača. Prekidanje struja kratkih spojeva. Naprezanje prekidača posle gašenja električnog luka.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata izradu računskih zadataka i simulacije na računaru.
  Literatura
  1. Milan Savić: Visokonaponska rasklopna oprema, Elektrotehnički fakultet i akademska misao, Beograd 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa prezentacijama i praktična nastava.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 25
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 25
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0