Navigacija

13E014PEP - Praktikum iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz elektromotornih pogona
Akronim 13E014PEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmet mogu birati studenti koji prate ili su pratili predmet Elektromotorni pogoni
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj kursa je da se kroz praktičan rad u laboratoriji prouče statičke i dinamičke karakteristike pogona sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom. Posebna pažnja posvećena je upravljanju pogonom kao i zaštiti ljudi i opreme, kao posebno značajnom pitanju u projektovanju, proizvodnji i primeni pogona. U radu na vežbama koristi se savremena oprema, koja je u ovom trenutku dostupna i najsavremenije metode analize sistema kakvi su elektromotorni pogoni.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja potrebna pri korišćenju, upravljanju i projektovanju pogona sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta nije predviđena teorijska nastava. Predmet uvodi u primenu teoriju koja se izučava u okviru predmeta Elektromotorni pogoni.
  Sadržaj praktične nastave Nastava se sastoji od šest laboratorijskih vežbi. 1. Analiza rada elektromotornog pogona sa jednosmernim motorom: - statičke karakteristike, - dinamički procesi, - upravljanje i zaštita. 2. Analiza rada elektromotornog pogona sa asinhronim motorom; - statičke karakteristike, - dinamički procesi, - upravljanje i zaštita. 3. Primena industrijskog regulisanog ispravljača za upravljanje pogonom sa jednosmernim motorom. 4. Primena industrijskog pretvarača učestanosti za upravljanje pogonom sa asinhronim motorom. 5. Vektorsko upravljanje asinhronim motorom: - statičke i dinamičke karakteristike pogona sa vektorskim upravljanjem, - identifikacija parametara motora, - praktična implementacija u industrijskom pretvaraču. 6. Elektromotorni pogon kao racionalan i efikasan potrošač električne energije (energetska efikasnost pogona sa ventilatorskom ili pumpnom karakteristikom opterećenja).
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona – pomoćni udžbenik u elektronskom obliku, dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Uputstva za upotrebu korišćenih energetskih pretvarača i softvera koji se koriste u okviru vežbe, dostupni studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0