Navigacija

13E013UPE - Upravljanje elektromotornim pogonima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje elektromotornim pogonima
Akronim 13E013UPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem elektromotornih pogona, njihovim vrstama i strukturama, metodama analize i načinima upravljanja. Posebna pažnja posvećena je i zaštiti ljudi i opreme, kao značajnom pitanju u projektovanju i primeni pogona.
Ishodi učenja (stečena znanja) "Osposobljeni studenti za samostalnu: • Analizu rada pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje pogona. • Izbor upravljačke strukture pogona. • Puštanje pogona u rad. • Korišćenje i održavanje elektromotornih pogona"
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Mašina za jednosmernu struju sa NP: princip rada, statičke karakteristike, din. model, regulacija momenta. Aktuatori u EMP. Mašine za naizmeničnu struju: principi rada asinhronog i sinhronog motora. Uticaj karakterističnih veličina i parametara. Din. model. Skalarno upravljanje vektorsko upravljanje direktna kontrola momenta. Regulacija brzine, pozicije ili procesnih veličina.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa izradom numeričkih primera. Lab. vežbe: Radni režimi i upr. pogonom sa MJS Primena industrijskog regulisanog ispravljača za upr. pogonom sa MJS Radni režimi i upr. pogonom sa AM Puštanje u rad pogona sa skalarno upravljanim AM Regulisani pogon sa vektorski upravljanim AM DTC AM Regulacija pozicije Regulacija pritiska u hidrauličkom sistemu promenom brzine pumpe"
Literatura
  1. Elektromotorni pogoni - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Vladan Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  3. B.Jeftenić, et.al. „ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka“, Akademska Misao, 2003
  4. M. Bebić, L. Ristić, B. Jeftenić, ”ELEKTROMOTORNI POGONI Laboratorijske vežbe” pomoćni udžbenik dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001., W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 14 časova auditornih vežbi, 7*2=14 časova laboratorisjkih vežbi. Samostalna izrada domaćeg zadatka (procenjeno 20 sati).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0