Navigacija

13E013PKO - Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije

Specifikacija predmeta
Naziv Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije
Akronim 13E013PKO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Teorija električnih kola, Elektronika, Energetski pretvarači, Električne mašine
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da polaznicima pruži osnovna znanja i veštine potrebne za projektovanje energetskih pretvarača i pomoćnih električnih kola za obnovljive izvore energije, kao i energetskih pretvarača i pomoćnih kola koja se koriste pri prenosu i distribuciji električne energije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti koji ovladaju znanjima i veštimana u okviru predmeta spremni su za izvođenje osnovnih koraka u projektovanju pretvaračkih kola za obnovljive izvore električne energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uređaji i podsistemi pretvaračkih kola za obnovljive izvore. Upoznavanje sa osnovnim aspektima normi za konekciju energetskih pretvarača na mrežu Proračun gubitaka, prirodno i prinudno hlađenje, izbor hladnjaka.
  Sadržaj praktične nastave Računska vežbanja i izrada projekta
  Literatura
  1. S. N. Vukosavić, Electrical Machines, Springer, 2013.
  2. S. N. Vukosavić, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2007.
  3. Slobodan N. Vukosavic, "Grid-side converters design and control", Springer, 2018
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Lectures. Supervised problem classes. Training in the use of tools needed for the design.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 35
  Seminari