Navigacija

13D111SDM - Softverski definisane mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski definisane mreže
Akronim 13D111SDM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoje formalni uslovi, ali je poželjno poznavanje računarskih mreža na nivou osnovnih studija, kao i znanje Python ili Java programskih jezika
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa mehanizmima i metodologijom savremenog upravljanja računarskim mrežama koje danas obuhvata niz kompleksnih aktivnosti na granici između metoda upravljanja organizacijom, softverskog dizajna komponenti za upravljanje mrežom i uslugama i klasičnog upravljanja mrežnim uređajima. Cilj predmeta je da se detaljno objasne principi i mehanizmi upravljanja kako klasičnim računarskim mrežama, tako i savremenim mrežama zasnovanim na arhitekturi softverski definisanih mreža (Software Defined Networking - SDN). Ovo je oblast koja se intenzivno razvija, postepeno uvodi u produkciju (npr. Guglova B4 WAN mreža) i od posebnog je značaja za data centre. Cilj predmeta je definicija oblasti primenljivosti SDN mreža, potencijalne aplikacije za koje je pogodna ova arhitektura, ključne tehničke izazove u razvoju SDN-baziranih rešenja, kao i da se studenti u potpunosti osposobe za izradu aplikacija kojima će se upravljati računarskim mrežama ove arhitekture. Jedan od ciljeva predmeta je i uvid u moderne incijative sa sličnom tematikom poput Network Functions Virtualization – NFV, SDNv2, i2rs i sličnih.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanje o tome šta se danas podrazumeva pod upravljanjem računarskim mrežama, koje su aktuelne oblasti istraživanja i potencijalnog napretka. Stečeno znanje je relevantno za slušaoce bilo da se bave upravljanjem i planiranjem računarskih mreža, bilo razvojem aplikacija koje podržavaju pojedine procese upravljanja mrežama i mrežnim uslugama. Studenti će upoznati moderne koncepte softverski definisanih mreža (Software Defined Networking - SDN), ključne istraživačke teme u oblasti i biti sposobni da i sami razvijaju aplikacije za upravljanje mrežama u SDN arhitekturi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u upravljanje računarskim mrežama, moderno shvatanje upravljanja računarskim mrežama, standardi, centralizovano i distribuirano upravljanje računarskim mrežama, upravljanje višedomenskim mrežnim uslugama, autonomno upravljanje, SDN: uvod i istorijski razvoj, elementi, programiranje aplikacija, osnovne aplikacije SDN: otpornost na otkaze kontrolera, distribuirani rad, balansiranje saobraćaja i SDX, slične i bliske incijative: Network Functions Virtualization (NFV), i2rs (interface to routing system)
   Sadržaj praktične nastave Rad na projektu
   Literatura
   1. Nadeau T., Gray K., SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013
   2. ITU-T i TeleManagement Forum (TMF) specifikacije (business framework – eTOM, information framework – SID, interfejsi: TIP, MTOSI)
   3. Skup naučnih radova iz relevantnih oblasti
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski rad sa studentima i rad na praktičnim i teorijskim projektima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0