Navigacija

13D111IP - Internet programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Internet programiranje
Akronim 13D111IP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se kandidati upoznaju sa naprednim tehnikama primenjenim pri razvoju savremenih Internet aplikacija. Tokom kursa se prezentuju koncepti iz oblasti sistema baziranih na Internet tehnologijama, projektovanje i implementaciju aplikacija velike složenosti, studenti se osposobljavaju za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti internet tehnologija. .
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odlsušanog kursa, kandidat će biti sposoban da analizira specifičnosti kompleksne internet aplikacije, da dizajnira, razvije i poveže složene sisteme primenom različitih Internet tehnologija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Realizacija složene veb aplikacije. Upotreba Spring frejmforka. Integracija sa naprednim JavaSkript tehnologijama (Angular, NodeJs, React.js, D3.js). Napredni koncepti veb programiranja. Vizuelizacija velikog skupa podataka. Kompleksni veb servisi. Razvoj aplikacija na cloud infrastrukturi.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. Jackson, Web Technologies: A Computer Science Perspective , Pearson Education,
   2. I.Cosmina, R. Harrop, C.Schaefer, C.Ho,Pro Spring, 5th Edition, Apress, 2017
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa prezentacijom, izrada projekta, diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0