Navigacija

13D111IP - Internet programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Internet programiranje
Akronim 13D111IP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se kandidati upoznaju sa naprednim tehnikama primenjenim pri razvoju savremenih Internet aplikacija. Tokom kursa se prezentuju koncepti iz oblasti sistema baziranih na Internet tehnologijama i osposobaljavanje za projektovanje i implementaciju aplikacija velike složenosti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odlsušanog kursa, kandidat će biti sposoban da analizira specifičnosti kompleksne internet aplikacije, da dizajnira, razvije i poveže složene sisteme primenom različitih Internet tehnologija..
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Hardverska, komunikaciona i softverska arhitektura složenih softverski sistema. SOA arhitektura i primeri složenih sistema baziranih na SOA arhitekturi. Veb servisi - osnovni pojmovi, servis orijentisane arhitekture - entiteti i karakteristike, JAXP arhitektura, menadžment transakcija, bezbednost. Semantički Veb, osnovni pojmovi i koncepti, primena. SPRING framework.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. A Semantic Web Primer, Third Edition, Grigoris Antoniou, Frank van Harmelen, MIT Press, 2012
   2. SOA Using Java Web Services, Mark D. Hansen, Prentice Hall, 2007
   3. http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.6.RELEASE/spring-framework-reference/html/
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa prezentacijom, izrada projekta, diskusija
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70