Navigacija

13D111FJA - Formalni jezici i automati

Specifikacija predmeta
Naziv Formalni jezici i automati
Akronim 13D111FJA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Diskretna matematika
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijom formalnih jezika i automata i njihovim značajem za računarstvo.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama predstavljanja problema korišćenjem konačnih automata i tehnikama specifikacije formalnih jezika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u teoriju izračunavanja. Konačni automati. Regularni jezici i gramatike. Osobine regularnih jezika. Kontekstno-nezavisni jezici. Uprošćenje kontekstno-nezavisnih gramatika. Normalne forme. Potisni automati. Osobine kontekstno-nezavisnih jezika. Turing-ove mašine. Hijerarhija formalnih jezika i automata. Ograničenja algoritamskih izračunavanja. Drugi modeli izračunavanja. Kompleksnost izračunavanja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Linz, "An Introduction to Formal Language and Automata", 4th ed., Jones & Bartlett Publications, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i individualne konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50