Navigacija

13D091FJ - Francuski jezik

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik
Akronim 13D091FJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Studenti bi trebalo da poseduju nivo znanja engleskog jezika na višem nivou.
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje prenosa informacija iz teksta u dijagram i deljenje te informacije sa drugim studentima. Obuka za usmenu razmenu informacija u vezi sa elektrotehnikom. Organizovanje i pisanje detaljnih opisa procesa. Obuka studenata da zaključuju povezivanjem onoga što su pročitali sa onim što već znaju. Povezivanje činjenica i ideja da bi se sačinilo kratko objašnjenje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog modula, studenti bi trebalo da budu u stanju da: - prenose informacije iz teksta u dijagram i podeli te informacije sa drugim studentima, - usmeno razmene informacije u vezi sa elektrotehnikom, - organizuju i napišu detaljan opis procesa, - zaključuju povezivanjem onoga što su pročitali sa onim što već znaju, - povezuju činjenice i ideje da bi sačinili kratko objašnjenje
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Relativne klauze, složenice, konektori. Revizija brojivih i nebrojivih imenica, članovi, imeničke fraze, frazalni glagoli, modali. Upotreba uzročnih glagola. Prenošenje informacija iz grafikona u tabelu. Poređenje i kontrastiranje u pisanju audio i video zapisa. Pravila čitanja dijagrama i teksta za objašnjenje nekog procesa.
   Sadržaj praktične nastave Pričanje i pisanje o računarskim aplikacijama u oblasti elektrotehnike. Usmene vežbe: klasifikovanja različitih uređaja, raspitivanje o računarima i računarskim performansama. Prezentacija o principu rada osciloskopa, ili nekog drugog uređaja. Grupne diskusije na temu iz elektrotehnike. Rad u parovima: prezentacije i domaći zadaci.
   Literatura
   1. Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar for Foreign Students, London: Longman
   2. Quirk, R. et al. (1972): A Grammar of Contemporary English, London: Longman
   3. Brook-Hart, G. and S. Haines (2009): Complete CAE - Student's Book, Cambridge: Cambridge University Press
   4. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   5. Esteras, S. R. and E. M. Fabre (2007): Professional English in Use for Computers and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Metode kritičkog razmišljanja, aktivne metode, metode koje razvijaju veštine razmišljanja višeg reda. Metode „učionice brzog pokreta“. Metode humanističke psihologije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20