Navigacija

13D081TA - Teorija aproksimacija

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija aproksimacija
Akronim 13D081TA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje klasične matematičke analize, kao i poznavanje osnovnih pojmova i metoda numeričke analize.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa metodama teorije aproksimacija i sa načinima odabira odgovarajuće metode u zavisnosti od prirode problema, osposobljavanje studenta da samostalno istražuje i prati savremenu problematiku u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da primene metode teorije aproksimacija u elektrotehnici i da izvode samostalna istraživanja i pratite savremene teme iz ove oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Konstruktivni elementi i pristupi u teoriji aproksimacija. Ortogonalni polinomi i težinske polinomijalne aproksimacije.Neklasični ortogonalni polinomi. Fundamentalna tročlana rekurentna relacija.Čebiševljevi sistemi i interpolacija. Kvadraturni procesi. Numerička konstrukcija kvadratura. Golub-Velčov algoritam. Primena u elektrotehnici i računarstvu, specijalno u obradi signala.
   Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i analizom naučnih radova student saznaje kako može da primenjuje osnovne pojmove koje je saznao na teorijskoj nastavi. Isto tako student se upućuje na praćenje literature za pisanje seminarskih radova kao i naučnih radova.
   Literatura
   1. Mastroianni, G., Milovanović, G.V., Interpolation Processes – Basic Theory and Applications, Springer, 2008.
   2. Gautschi, W., Orthogonal Polynomials: Computation and Approximation, Clarendon Press, Oxford, 2004.
   3. DeVore, R.A., Lorentz, G.G., Constructive Approximation, Springer, 1993.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, uz korišćenje računara i savremenih matematičkih softverskih paketa. Mentorski rad sa kandidatima, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30