Navigacija

13D081SF - Specijalne funkcije

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalne funkcije
Akronim 13D081SF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Predmet ima za cilj da osposobi studente doktorskih studija za istraživanje u oblasti ortogonalnih polinoma, Beselovih funkcija, hipergeometrijskih funkcija i aproksimacija, kao i primeni u fizici, elektromagnetici, telekomunikacijama,automatskom upravljanju. Doktorska teza ,kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim na smeru Primenjena matematika.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Doktorska teza iz ove problematike,kao krajnji ishod, bila bi rezultat sveobuhvatnog istraživanja u ovim oblastima kao i u srodnim na smeru Primenjena matematika.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Ortogonalni sistemi u Hilbertovom prostoru.Opšte osobine ortogonalnih polinoma.Konstrukcije ortogonalnih polinoma. Klasični ortogonalni polinomi i njihove osobine. Razne generalizacije .Formule za diferenciranje i integraciju.Funkcije generatrise.Specijalni slučajevi klasičnih ortogonalnih polinoma.Polinomi ortogonalni na polukrugu. Hipergeometrijske funkcije i njihovi q-analogoni. Beselove funkcije.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. D.S.Mitrinović: Uvod u specijalne funkcije. Građevinska knjiga Beograd,1990
    2. G. V. Milovanović: Numerička analiza . Naučna knjiga Beograd, 1989.
    3. G.E.Andrews, Richard Askey, Ranjan Roy, Special Functions, Cambridge Univ. Press,2001.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe, seminarski radovi
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0