Navigacija

13D081NA - Numerička analiza

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička analiza
Akronim 13D081NA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje klasične matematičke analize, kao i poznavanje osnovnih pojmova i metoda numeričke analize.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa metodama aproksimacije funkcije, numeričkim metodama za rešavanje jednačina i sistema jednačina, sa načinima odabira odgovarajuće metode u zavisnosti od prirode problema, osposobljavanje studenta da samostalno istražuje i prati savremenu problematiku u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Da se student osposobi za primenu metoda Numeričke analize u Elektrotehnici, kao i osposobljavanje kandidata da samostalno istražuje i prati savremenu problematiku u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ortogonalni sistemi funkcija. Aproksimacija funkcija. Hermiteov interpolacioni polinom, Splajn interpolacija. Iterativni procesi i konvergencija. Aitkenov delta 2 proces. Numeričko rešavanje sistema nelinearnih jednačina, diferencijalnih, integralnih i kompleksnih jednačina. Neke metode numeričke integracije. Iterativne metode na prostorima sa nedeterminističkim rastojanjem.
   Sadržaj praktične nastave Primena matematičkih softverskih alata za realizaciju numeričkih metoda pri rešavanju problema elektrotehnike i računarstva
   Literatura
   1. D. Đ. Tošić, Uvod u numeričku analizu, Akademska misao, Beograd 2004.
   2. D. Radunović, Numeričke metode, Akademska misao, Beograd 2000.
   3. D. Herceg, N. Krejić, Numerička analiza, STILOS,1997.
   4. S. Ješić, Teorija funkcija na fazi metričkim prostorima, skripta, Beograd 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, uz korišćenje računara i savremenih matematičkih softverskih paketa. Takođe, mentorski rad sa kandidatima, konsultacije, komunikacija email poštom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0