Navigacija

13D081MMF - Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa
Akronim 13D081MMF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1, Matematika 2
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje kandidata za samostalno postavljanje i rešavanje problema iz oblasti modelovanja procesa u nauci i tehnici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje i sposobnost kandidata za samostalno postavljanje i rešavanje problema iz oblasti modelovanja procesa u nauci i tehnici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u matematičko modelovanje. Osnovni pojmovi. Primeri iz nauke i tehnike. Kvalitativna analiza diferencijalnih jednačina i parcijalnih jednačina. Varijacioni račun. Osnovi približnih metoda rešavanja problema. Metod konačnih razlika. Metod konačnih elemenata. Napomena: u zavisnosti od izbornog područja studija kandidata sadržaj predmeta bitno se prilagođava njegovim realnim matematičkim potrebama.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P.B.Kahn: "Math. Methods for Scientists and Engineers", 1990.
   2. K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J.Bence: "Math. Methods for Physics and Engineering", 2004
   3. S. Fempl: "Elementi varijacionog računa", Građevinska knjiga, Beograd, 1965.
   4. S. Aljančić: "Matematika II - varijacioni račun", PFV Oeconomica, Beograd, 1972.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Tradicionalna predavanja na tabli. Mogućna je i mentorska nastava. U tom slučaju, za svakog kandidata biće napravljen poseban program, zavisno od predznanja i oblasti iz koje radi doktorat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40