Navigacija

13D061REKE - Radijaciona i elektromagnetna kompatibilnost elektrotehničkih komponenti i uređaja

Specifikacija predmeta
Naziv Radijaciona i elektromagnetna kompatibilnost elektrotehničkih komponenti i uređaja
Akronim 13D061REKE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa fizičkim osnovama radijacionih oštećenja i elektromegnatnih smetnji u savremenim elektronskim komponentama i uređajima, kao i sa očekivanim promenama osobina i funkcionalnosti ovih uređaja usled izlaganja jonizujućem i nejonizujućem zračenju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost da se u zavisnosti od prisustva određene vrste zračenja pretpostave mogući efekti u elektronskim komponentama, preporuče mere otklanjanja ili ublažavanja ovih efekata, ili predvidi stanje ozračenih uređaja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Radijacioni efekti u bipolarnim kolima, poluprovodničkim memorijama, solarnim ćelijama, gasnim cevima, organskim dielektricima i komponentama na bazi novih materijala. Elektromagnetne smetnje u aktivnim komponentama i digitalnim kolima. Elektrostatičko pražnjenje i atmosferske smetnje. Testiranje radijacione i elektromagnetne kompatibilnosti. Mere zaštite uređaja od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. A. Holmes-Siedle, L. Adams - Handbook of Radiation Effects (Oxford University Press, 2002)
   2. Henry W. Ott - Electromagnetic Compatibility Engineering (John Wiley & Sons, 2009)
   3. Radiation Effects in Semiconductors (Devices, Circuits, and Systems), edited by K. Iniewski (CRC Press, 2011)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30