Navigacija

13D061POTS - Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama

Specifikacija predmeta
Naziv Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama
Akronim 13D061POTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Elektromagnetika ili Prostiranje optičkih talasa
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima prostiranja optičkih talasa u kompleksnim sredinama. Osposobljavanje studenata da samostalno definišu problem i primene neki od savremenih paketa programa (MatLab, Maple, MatCad, Mathematica) za numeričku simulaciju prostiranja optičkih talasa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Rešavanje različitih problema iz prostiranja talasa u kompleksnim sredinama. Jasno uočavanje fizike problema i korišćenje odgovarajućeg algoritma i numeričkog paketa ѕa rešavanje problema. Primena rezultata u praksi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fenomeni koherentne tranzicije pri prostiranju. Inverzni metod rasejanja,. Samo-indukovana transparentnost. Prostiranje koherentnog impulsa. Optički solitoni u fiberu. Parametrijska interakcija optičkih talasa. Spora, brza, zaustavljena, uskladištena i regenerisana svetlost, levo orijentisana svetlost, metamaterijali
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. Nonlinear Optica Waves, Maimistov, Basharov, Kluwe academic publishers, 1999
   2. Nonlinear fiber optics, G.P Agrawal, Academic press, Inc., 1995.
   3. Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light, Milonni, IoP, 2005
   4. Optics, E. Hecht, Addison Wesley, 4th Ed., 2002.
   5. Principles of optics, Max Born, Emil Wolf, 7th edition, Cambridge university press, 2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, projekti
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 10