Navigacija

13D061PIK - Projektovanje integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje integrisanih kola
Akronim 13D061PIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa familijama monolitnih digitalnih i analognih IK na bazi Si, GaAs, poluprovodničkih heterostruktura i polimera kao i IK u hibridnoj tehnici. Izučavaju se način njihove izrade i performanse. Uči se kako se vrši, pri projektovanju, optimizacija njihovih karakteristika (brzina, snaga, potrošnja i sl.) izborom tehnoloških i geometrijskih parametara, kao i tehnikom izrade.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je upoznat sa tehnološkim aspektima problematike konstruisanja analognih kola, digitalnih kola i kola u kombinovanom signalu. Student je sposoban da odabere optimalnu topologiju kola i da istu prenesi u integrisano okruženje vodeći računa o tehnološkim ograničenjima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Metodologija projektovanja integrisanih kola (IK). Projektovanje monolitnih IK. Postupci i osnovna pravila projektovanja. Pravila projektovanja topologije IK. Konstruktivno-tehnološka ograničenja pri projektovanju. Projektovanje standardnih IK Projektovanje namenskih kola. Metodologije dizajniranja. Termalni dizajn IK. Projetovanje hibridnih, debeloslojnih i tankoslojnih IK. Termalni dizajn hibridnih IK.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. R.Ramović, "Mikroelektronska kola" (skripta), Beograd 2000 god.
   2. P.Biljanović, "Mikroelektronika", Školska knjiga, Zagreb 1989 god.
   3. B.Dokić, "Integrisana kola", ETF, Glas Srpski, Banja Luka 1999 god.
   4. R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture" Internacional Society for Hybrid Microeletronics, New York 1985 god.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije, prezentacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70