Navigacija

13D061ITTZ - Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine

Specifikacija predmeta
Naziv Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine
Akronim 13D061ITTZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će u potpunosti ovladati svim elementima neophodnim za pisanje investicionog plana. Student treba da ovlada svim radnjama koje prethode pisanju investicionog plana (tehničko-tehnološka analiza, istraživanje tržišta, potraga za partnerima i finansijerima ...). Predloženi predmet treba da, u admininistrativnom smislu, osposobi studenta za započinjanje sopstvenog biznisa. Student treba da ovlada tehnikama predstavljanja Investicionog plana.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska znanja vezana za investiciono ulaganje, transfer tehnologije i zaštitu intelektualne svojine. Urađen investicioni plan. Formiranje pratećih dokumenata je sastavni deo ovog procesa. Urađena prezentacija Investicionog plana i prezentacija kompanije koja nudi Investicioni projekat.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorijski pristup investicionom odličivanju. Opšte karakteristike investicija. Investicioni projekti. Operativni deo investicionog projekta. Tehničko-tehnološka anliza. Kadrovski i organizacioni aspekti. Zaštita čovekove okoline i zaštita na radu. Marketing kao deo investicionog projekta. Plan prodaje. Plan nabavke. Finansijski deo investicionog projekta. Investiciono ulaganje. Izvori finansiranja. Finansijska anliza. Pokazatelji efikasnosti. Procena vrednosti preduzeća. Inovacije kao sredstvo rasta preduzeća. Intelektualna svojina: osnovne postavke i istorijski smisao. Tok ekonomskog rasta. Intelektualna svojina, znanje i stvaranje bogatstva. Patenti, istraživanje, razvoj i nove tehnologije. Žigovi i geografske oznake porekla. Autorsko pravo, kulturna i informatička industrija. Ostvarivanje i sprovođenje prava intelektualne svojine.
   Sadržaj praktične nastave Investicioni projekat - izrada, prezentacija i odbrana. Predstavljanje investicionog projekta "potencijalnim investitorima". Primeri web prezentacija kompanija.
   Literatura
   1. B. Paunović, D. Zipovski, "Poslovni plan - vodič za izradu", Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2012.
   2. V. Bojović, V. Šenk, V. Rašković, M. Stanču Mirosavljev, J. Borocki, J. Radovanović, "Vodič za inovativne preduzetnike", Konekta konsalting doo 2007.
   3. "Priručnik za nastavu opatentima", Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, http://www.zis.gov.rs/priručnik-za-nastavu-o-patentima/o-priručniku.554.html
   4. D.Zipovski, "Investiciono odlučivanje", IP Rad a.d. Beograd, 2012.
   5. Kamil Idris, "Intelektualna svojina - moćno sredstvo ekonomskog rasta", Zavod za intelektualnu svojinu, Balkan kult, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30