Navigacija

13D061FK - Fotonske komunikacije

Specifikacija predmeta
Naziv Fotonske komunikacije
Akronim 13D061FK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa komponentama, sistemima i tehnikama u modernim fotonskim komunikacijama. Sticanje znanja iz oblasti modelovanja fotoničnih komponenti i sistema. Savlađivanje metoda za projektovanje i modelovanje optičkih linkova i mreža. Cilj kursa je da studentima omogući da lako započnu istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da na bazi znanja sa osnovnih i master studija ovladaju složenijim aspektima fotonskih komunikacionih sistema koji su rezultat kompleksne integracije i interakcije između komponenata sistema, kao i i naprednim tehnikama koje se primenjuju u cilju kontrole prenosa, kompenzacije degradacije, povećanja protoka, modelovanja i projektovanja prenosa signala u optičkim mrežama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modalna teorija planarnih i kružnih dielektričnih talasovoda. Disperzija i slabljenje u vlaknima. Kontrola disperzije. Predajnici-pojačanje lasera, tipovi povratne sprege, dinamičke karakteristike. Fotodetektori. Šumovi. Optički pojačavači. Bragovske rešetke. Optički filtri. WDM komponente i sistemi. Vremensko i kodno multipleksiranje. Solitonski sistemi. Koherentni sistemi. Modulacioni formati.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
   2. Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000.
   3. Rajiv Ramaswami and Kumar N. Sivarajan: “Optical Networks: A Practical Perspective”, Morgan Kaufmann Publisher, 1998.
   4. Jürgen Franc and Virandr Jain: “Optical Communications - Components and Systems”, CRC Press, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70