Navigacija

13D051TOP - Tehnike obrade i prepoznavanja govornog signala

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnike obrade i prepoznavanja govornog signala
Akronim 13D051TOP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju složenim tehnikama za digitalnu obradu i prepoznavanje govornog signala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishodi predmeta su da studenti ovladaju sledećim veštinama: izdvajanje terminalnih tačaka u snimljenoj govornoj sekvenci, procena osnovne učestanosti, projektovanje različitih tipova kvantizatora govornog signala, formiranje baze izgovorenih reči kao i projektovanje sistema za prepoznavanje govora na bazi spektralne ili kepstralne analize ili primenom skrivenih Markovljevih modela ili neuralnih mreža.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled različitih sistema za obradu, memorisanje i prepoznavanje govora; Modeliranje akustičkog talasa, Model uniformne tube, Obrada govornog signala u vremenskom domenu, Različite tehnike kvantizacije, Evaluacija kvantizatora, Homomorfna obrada govornog signala, LPC analiza govornog signala, Skriveni Markovljevi modeli i njihova primena u prepoznavanju govora.
   Sadržaj praktične nastave U toku nastave studenti dobijaju tri praktična domaća zadatka, koja treba samostalno da reše na računaru: 1. procena osnovne učestanosti i segmentacija sopstvenog govora; 2. modeliranje i evaluacija kvantizatora za govorni signal; 3. modeliranje skrivenog Markovljevog modela
   Literatura
   1. Introduction to digital speech processing, L. Rabiner, D. Schafer, now Publishers Inc., 2007.
   2. Statistical Methods for Speech Recognition, F. Jelinek, MIT Press, 1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0