Navigacija

13D051SDMU - Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje
Akronim 13D051SDMU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima distribuiranog merenja i upravljanja, tehnološkim osnovama i raspoloživim tehnikama za projektovanje i implementaciju takvih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: definišu adekvatan projektni pristup i okvir implementacije za primenu distriburanih sistema, definišu i implementiraju merne i/ili upravljačke funkcionalnosti bilo na nivou koncepcije ili neposredno.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Integracija upravljanja, komunikacija i računarstva. Arhitekture i tehnološka podrška. Mrežno sposobni i resursno ograničeni sistemi. Stabilnost i optimizacija. Distribuirani algoritmi i upravljanje: prediktivno, kvadratno-optimalno, konsenzus, estimacija i filtriranje. Primene: industrija, pametna mreža, kućna automatizacija, precizna poljoprivreda i složeni kibernetsko-fizički sistemi.
   Sadržaj praktične nastave Nema.
   Literatura
   1. M. Mahmoud, Distributed control and filtering for industrial systems, IET, 2013.
   2. A. Çela, M. Ben Gaid and G. Li, Optimal Design of Distributed Control and Embedded Systems, Springer, 2014.
   3. J. Rawlings and D. Mayne, Model predictive control, Nob Hill Publishing, 2009.
   4. H. Rashvand and J. Alcaraz Calero, Distributed sensor systems, Distributed sensor systems, Wiley, 2012.
   5. A. Tanenbaum and M. Steen, Distributed systems, Prentice Hall, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari