Navigacija

13D041PSD - Primena sigma-delta tehnike u obradi signala

Specifikacija predmeta
Naziv Primena sigma-delta tehnike u obradi signala
Akronim 13D041PSD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama teorije sigma-delta obrade signala. Upoznavanje sa primena sigma-delta modulacije u realizaciji širokopojasnih i uskopojasnih, AD i DA konvertora visoke rezolucije, analognih i digitalnih filtera, amplitudskih i faznih modulatora, korelatora, sabirača, digitalnih sintisajzera, oscilatora, kompandora, ekspandora, frekvencijskih diskriminatora, drajvera snage itd.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Prošireno znanje u analizi i dizajnu sigma-delta AD i DA konvertora visoke rezolucije. Poznavanje upotrebe sigma-delta principa u realizaciji različitih kola za analognu i digitalnu obradu signala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Odabiranje. Kvantizacioni šum i nadodabiranje. Sigma-delta modulacija prvog reda. Sigma-delta modulacija višeg reda. Šum i granični ciklusi. Kaskadna modulacija. Stabilnost. Uskopojasni modulatori. Decimacioni filteri. AD i DA konvertori.
   Sadržaj praktične nastave Obrada signala u sigma-delta domenu kao alternativa anlognoj, digitalnoj i diskretnoj obradi signala. Realizacija kola za obradu signala upotrebom sigma-delta principa: amplitudski i fazni modulatori, korelatori, sabirači, sintetizatori učestanosti, oscilatori, kompandori, ekspandori, frekvencijski diskriminatori, drajveri snage.
   Literatura
   1. Design of Multi-Bit Delta-Sigma A/D Converters, Geerts Yves, Steyaert Michiel, Willy 2002
   2. Analog-digital conversion, edited by Daniel H Sheingold, Analog Devices, Pretince-Hall, third edition 1986
   3. Circuits and Systems Based on Delta Modulation: Linear, Nonlinear and Mixed Mode Processing, Djuro G. Zrilic, Springer 2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari