Navigacija

13D041PPS - Primena programabilnih sistema na čipu

Specifikacija predmeta
Naziv Primena programabilnih sistema na čipu
Akronim 13D041PPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Elektronski merni sistemi (OE4EMS), Savremeni merni sistemi (MS1SMS)
   Ciljevi izučavanja predmeta Proučavanje mogućnosti realizacije elektronske instrumentacije i uređaja primenom savremenih programabilnih sistema na čipu. Osposobljavanje studenata da koriste savremene programabilne sisteme na čipu i integrisana razvojna okruženja u projektovnju i realizaciji elektronske instrumentacije i mernih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti doktorskih studija bi trebalo da umeju da: - analiziraju, modeluju, projektuju, realizuju i testiraju merni sistem na čipu. - da rezultate svog naučno-istraživačkog rada prezentuju u vidu naučnog članka prihvatljivog za publikovanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili međunarodnoj konferenciji sa recenzijom.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistemski pristup u projektovanju elektronskih uređaja. Arhitektura savremenih programabilnih sistema na čipu. Alati za rad sa programabilnim sistemima na čipu. Programabilni blokovi za obradu analognih, digitalnih i mešovitih signala. Mikrokontrolersko jezgro. Program aplikacije i bootloader. Usklađivanje projektovanja (co-design) hardverskih i softverskih komponenti. Dinamičko rekonfigurisanje sistema. Stradegije za smanjenje potrošnje energije. Integracija sistema na čipu, verifikacija i testiranje. Primeri integrisanih razvojnih okruženja.
   Sadržaj praktične nastave Primena savremenih programabilnih analognih i digitalnih sistema na čipu. Rad sa savremenim integrisanim razvojnim programskim okruženjem. Akvizicija signala, obrada analognih i digitalnih signala i upravljanje na osnovi programabilnog sistema na čipu - vežbanje na primerima. Izrada projektnog zadatka. Studijski istraživački rad.
   Literatura
   1. Pierre Bricaud, Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, Springer; 3rd edition (September, 2007)
   2. Manabendra Bhuyan, Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press; 1 edition (November, 2010)
   3. Wael Badawy (Editor), Graham A. Julien (Editor), System-on-Chip For Real-Time Applications, Springer; 1 edition (October, 2002)
   4. Nikolaos Voros (Editor), Konstantinos Masselos, System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, Springer; 1st ed. 2005.
   5. Rochit Rajsuman, System-on-a-Chip: Design and Test, Artech House (June 2000)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad. Vežbe u računarskoj učionici i laboratoriji za elektroniku. Studentski seminari sa prezentacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40