Navigacija

13D031TTS - Teorija telekomunikacionog saobraćaja

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija telekomunikacionog saobraćaja
Akronim 13D031TTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa statistikom i modeliranjem telekomunikacionog saobraćaja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će kroz projekat naučiti da implementiraju simulatore različitih vrsta saobraćaja u cilju ispitivanja ponašanja mreža, ili da matematički analiziraju ponašanje mreža za saobraćaj zadatih statistika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta će biti izučavani saobraćaj različitih statistika, kao što su Puasonova, Markovljeva, Pareto itd. Biće proučavan uticaj statistike saobraćaja na kvalitet servisa koji se ogleda u kašnjenju, verovatnoći odbacivanja paketa ili sesije itd. Posebno će biti proučavane statistike saobraćaja koji koristi različite transportne protokole sa kraja na kraj.
   Sadržaj praktične nastave Rad sa različitim simulatorima saobraćaja.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Rad na projektu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70