Navigacija

13D031TIP - Teorija i praksa komutacija

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija i praksa komutacija
Akronim 13D031TIP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmenta je osposobljavanje studenata da kreativno rešavaju probleme dizajna i implementacije komutacionih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će implementirati module komutacionih sistema, u softveru ili hardveru, ili će analizirati rad kritičnih modula komutacionih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta izučavaće se protokoli komutacionih sistema u kontrolnoj ravni, kao i dizajn komponenti na hardverskom nivou: kontrolera, komutacionih polja, paketskih procesora itd. Predmet će se takođe baviti temama sistemskom integracijom komponenti. Biće proučavane i analizirane različite arhitekture komutacionih sistema u pogledu njihove implementacione kompleksnosti i performansi.
   Sadržaj praktične nastave Rad na projektu će uključivati hardversko i softversko programiranje komponenti svičeva i rutera.
   Literatura
   1. 1. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, August 2004.
   2. 2. N. M. Botros, HDL Programming Fundamentals: VHDL and Verilog, November 2005.
   3. 3. D. Comer, Network System Design Using Network Processors, Prentice Hall, January 2003.
   4. 4. J. T. Moy, OSPF Complete Implementation, Addison-Wesley Professional, December 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Rad na projektu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70