Navigacija

13D031STM - Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama
Akronim 13D031STM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa problemima sinhronizacije u okviru različitih mrežnih tehnologija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u mogućnosti da implementiraju sinhronizaciju u okviru različitih mrežnih tehnologija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta će biti proučavana sinhronizacija u transportnim mrežama, kao što su SDH,SONET,OTN. Biće takođe analizirane mogućnosti labavije sinhronizacije u paketskim mrežama, na primer pomoću NTP protokola.
   Sadržaj praktične nastave Rad na projektu.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Kroz projekat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70