Navigacija

13D031SMR - Sistemi mobilnih radio-veza

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi mobilnih radio-veza
Akronim 13D031SMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Razmatranje problema organizovanja i implementacije mobilnih radio-sistema. Kandidat treba da savlada principe projektovanja i optimizacije savremenih mobilnih radio-sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon savladanog kursa, student treba da zna - da analizira problem u radio sistemu, - da pronađe i analizira postojeća rešenja, i - da primeni savremene statističke metode i/ili optimizacione postupe za rešavanje problema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Arhitektura radio mreže. Problematika projektovanja i optimizacije radio mreže. Upravljanje mobilnošću. Aspekti sigurnosti u radio-segmentu. Jezgro mreže. Načini za obezbeđivanje kvaliteta servisa. Nadgledanje i kontrola mobilnog radio-sistema. Distribuirano i centralizovano upravljanje. Realizacija servisa. Podsistemi za obračun i tarifiranje.
   Sadržaj praktične nastave teorijski i praktični samostalni istraživački rad
   Literatura
   1. ETSI GSM recommendations. www.etsi.org
   2. 3GPP specifications. www.3gpp.org
   3. IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html
   4. IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org.
   5. Trening dokumentacija proizvođača opreme (Ericsson & Siemens)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70