Navigacija

13D031OSM - Obrada signala sa mikrofonskih nizova

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala sa mikrofonskih nizova
Akronim 13D031OSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara akustičkih signala na mikrofonskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju osnove prostorno-vremenske obrade akustičkih signala i kroz teorijski i praktičan rad osposobe se za samostalni naučnoistraživački rad u ovoj oblasti
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u teoriju prostorno-vremenske obrade akustičkih signala. Modelovanje akustičkih signala na mikrofonskom nizu. Prostorno filtriranje. Procena smera dolaska i lokacije akustičkih signala.. Adaptivni mikrofonski nizovi. Akustički modeli kanala. Akustički MIMO. Akustička kamera. Identifikacija i karakterizacija izvora buke primenom akustičke kamere.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad vezan za obradu akustičkih signala snimljenih sa akustičkom kamerom.
   Literatura
   1. M. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002.
   2. Miljko Erić, Nenad Vukmirović, "Uvod u obradu signala sa antenskih nizova", Akademska misao, 2019.
   3. Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad, izrada projekata
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30