Navigacija

13D031OSM - Obrada signala sa mikrofonskih nizova

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala sa mikrofonskih nizova
Akronim 13D031OSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara akustičkih signala na mikrofonskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju osnove prostorno-vremenske obrade akustičkih signala i kroz teorijski i praktičan rad osposobe se za samostalni naučnoistraživački rad u ovoj oblasti
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u teoriju prostorno-vremenske obrade akustičkih signala. Modelovanje akustičkih signala na mikrofonskom nizu (planarni i sferni talas). Prostorno filtriranje (beamfor-ming, null-steering). Procena smera dolaska akustičkih signala i procena lokacije izvora akustičkih signala (dvokoračne i jednokoračne tehnike). Metoda MUSIC. Adaptivni mikro- fonski nizovi. Akustički prostorno-vremenski modeli kanala. Akustički MIMO sounderi. Principi akustičkih space-time komunikacija. Primena prostorno-vremenske obrade akusti- čkih signala u akustičkoj kameri. Identifikacija i karakterizacija izvora buke primenom akustičke kamere. Medicinske primene prostorno-vremenske obrade akustičkih signala.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad vezan za obradu akustičkih signala snimljenih sa akustičkom kamerom.
   Literatura
   1. M. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002.
   2. Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
   3. S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad, praktičan rad, izrada projekata
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari