Navigacija

13D031GT - Govorne tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Govorne tehnologije
Akronim 13D031GT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Osnovi govornih komunikacija
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje suštinskim znanjima o govornim tehnologijama kao neophodna osnova za dalja istraživanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Stvaranje predznanja za istraživanja neophodna za izradu doktorske disertacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovi fiziologije, akustika govora i elementi lingvistike. Elementi psihoakustike, psiholingvistike i percepcije govora. Teorija i sistemi u prepoznavanju i sintezi govora. Metode prepoznavanja jezika i govornika (biometrijske i forenzičke aplikacije). Strategije u projektovanju dijaloga čovek-računar. Specifične primene govornih tehnologija u multimodalnim komunikacijama.
   Sadržaj praktične nastave Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte.
   Literatura
   1. J. Benesty, M. M. Sondhi, Y. Huang (Eds.). Handbook of Speech Processing. Springer, 2008.
   2. X. Huang, A. Acero, H.W. Hon. Spoken language processing: A guide to theory, Algorithm, and system development. Prentice Hall, N.J., 2001.
   3. J.N. Holmes, W.J. Holmes. Speech synthesis and recognition. Taylor & Francis, 2nd ed, 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Konsultacije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50