Navigacija

13D031BTS - Bežični telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Bežični telekomunikacioni sistemi
Akronim 13D031BTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptom, arhitekturom i principima realizacije modernih bežičnih telekomunikacionih sistema i mreža.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da vlada principima projektovanja savremenih bežičnih telekomunikacionih sistema, kao i da ima sposobnost da sprovede multikriterijumsku analizu i optimizaciju sistema na osnovu zahtevanih parametara.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa principom, arhitekturom i primenjenim tehnologijama u savremenim bežičnim telekomunikacionim sistemima. Osobine radio kanala. Karakteristike korišćenih protokola. Principi dizajna arhitekture sistema. Javni ćelijski bežični sistemi. IoT mreže. Elektromagnetno zračenje bežičnih telekomunikacionih sistema.
   Sadržaj praktične nastave Teorijski i praktični samostalni istraživački rad.
   Literatura
   1. A. Goldsmith: Wireless Communications, Cambridge University Press, 2012
   2. P. Nicopolitidis, M.S. Obaidat, G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis: Wireless Networks, John Wiley & Sons, 2003.
   3. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
   4. IEEE standardi
   5. 3GPP preporuke
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70