Navigacija

13D021UES - Upravljanje elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje elektroenergetskim sistemima
Akronim 13D021UES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Odslušani predmeti na osnovnim (master) studijama: Eksploatacija elektroenergetskih sistema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa strukturama upravljanja savremenih sistema u zavisnosti od arhitekture tržišta energije, prenosa i tržišta pomoćnih usluga. Upoznavanje studenata sa značajem upravljanja potrošnjom u savremenim elektroenergetskim sistemima. Razumevanje realizacije koncepta sigurnosti, pouzdanosti i ekonimičnosti savremenih sistema i interkonekcija razvojem funkcija pomoćnih usluga.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju naprednih optimizacionih jednokriterijumskih i višekriterijumskih algoritama za planiranje rada sistema i interkonekcija, koji obuhvataju zahteve ekonomije, ekologije i efikasnosti sistema, uz uvažavanje ograničenja sigurnosti i pouzdanosti. Osposobljavanje studenata za implementaciju razvijenih algoritama u funkcije upravljanja u realnom realnom vremenu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Organizaciona struktura sistema upravljanja. Hijerarhijska struktura upravljanja. Koncepti i tehnička realizacija sistema upravljanja. SCADA sistemi. Centri upravljanja. Operatori sistema. Centralizovane i decentralizovane funkcije upravljanja u elektroenergetskim sistemima. Upravljanje elektroenergetskim sistemima u abnormalnim radnim režimima. Upravljanje potrošnjom.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. K. Bhattacharaya, M. H. J. Bollen and J. E. Daalder, ''Operation of Restructured Power Systems'', Kluwer, Boston, MA, USA, 2001.
   2. A. J. Wood and B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", Wiley, New-York, NY, USA, 2014.
   3. J. Zhu, “Optimization of Power System Operation”, IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2008.
   4. J. Momoh, L. Mili, "Economic Market Design and Planning for Electric Power System", IEEE Press & Wiely& Sons, New Jersey, USA, 2010.
   5. A. Chakrabortty, M. D. Ilic, “Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids”, Springer, London, UK, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja na tabli, ilustracije u elektronskoj formi (video beam), simulacije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50