Navigacija

13D021PRE - Planiranje rada elektroenergetskih sistema u interkonekciji

Specifikacija predmeta
Naziv Planiranje rada elektroenergetskih sistema u interkonekciji
Akronim 13D021PRE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa kratkoročnim načinom planiranja rada i srednjeročnim planiranjem razvoja EES , proračunima tokova snaga i analizama sigurnosti koje se svakodnevno vrše u okviru ENTSO-E i onih koji se sprovode u svrhu izrade srednjeročnih planova razvoja. Uvod u programske pakete i formate podataka koji se koriste za proračune tokova snaga i kratkih spojeva i analize rada EES u okviru ENTSO-E.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost polaznika za samostalan rad sa stvarnim modelima EES u širem okruženju od uticaja kao i čitavom ENTSO–E interkonekcijom. Studenti će biti obučeni da prave i ažuriraju ovakve modele radi studijskih i drugih vrsta istraživanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Razmena modela EES u okviru ENTSO–E. Konverzija formata i spajanje modela. Kriterijum sigurnosti. Definicije TTC, NTC, TRM, NTF, TTF, AAC i ATC. Proračun TTC, NTC, TRM i ATC. Programski paketi za analizu rada EES. Programi razmena u interkonekciji. Paralelni tokovi snaga. Stvarni tokovi snaga i programi razmena. Alokacione procedure. Dodela prekograničnih kapaciteta putem eksplicitne aukcije.
   Sadržaj praktične nastave Istraživački rad na realnom sadašnjem ili perspektivnom modelu EES koji se odnosi na povećanje efikasnosti rada EES, otklanjanje uskih grla, integraciju obnovljivih izvora, itd.
   Literatura
   1. Xi-Fan Wang, Younhua Song, Malcom Irving, Modern Power Systems Analysis, Springer, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava na računaru.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30