Navigacija

13D021FRU - Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama
Akronim 13D021FRU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Odslušani predmeti na osnovnim (master) studijama: Sistemi automatskog upravljanja, Analiza elektroenergetskih sistema, Regulacija elektroenergetskih sistema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima regulacije tokova aktivnih i reaktivnih snaga u elektroenergetskim prenosnim mrežama. Upoznavanje funkcionisanja regulacionih uređaja baziranih na elementima energetske elektronike i definisanje njihovih mogućnosti u regulaciji tokova snaga u elektroenergetskim prenosnim mrežama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju modela i razvoj algoritama za analizu dejstva regulacionih uređaja u prenosnim mrežama. Osposobljavanje studenata za analizu uticaja fleksibilnih regulacionih uređaja na statičke i dinamičke performanse elektroenergetskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elementi energetske elektronike velikih snaga. Strukture statičkih konvertora. Regulacija statičkih konvertora: regulatori osnovne učestanosti, PWM. Harmonici. HVDC i MTDC. Otočni, redni i mešoviti kompenzacioni sistemi. Statički i dinamički modeli FACTS uređaja u analizi elektroenergetskih sistema. Modeli FACTS uređaja u OPF algoritmima.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Y.H. Song, A.T. Johns, ''Flexible AC Transmission Systems (FACTS)'' IEE Press, London, United Kingdom, 1999.
   2. N.G. Hingorani, L. Gyugyi, ''Understanding FACTS – Concepts and Tehnology of Flexible AC Transmission Systems'' IEEE Press, New York, 2000.
   3. J. Arrillaga, N.R. Watson, ''Computer Modelling of Electrical Power Systems'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2001.
   4. E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Ambriz-Pérez and C. Angeles-Camacho, ''FACTS – Modelling and Simulation in Power Networks'', Wiley & Sons, LTD, Chichester, England, 2004.
   5. K.K. Sen, M.L. Sen, "Introduction to FACTS Controllers, Theory, Modeling and Applications", IEEE Press, Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja na tabli, ilustracije u elektronskoj formi (video beam), simulacije na računaru
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50