Navigacija

13D011OPE - Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona
Akronim 13D011OPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF-a u Beogradu.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa savremenim rešenjima pokretanja u industriji, metodama analize, integracije neophodne opreme, parametriranja, puštanja u rad i nadzora. Upoznavanje studenata sa novim strategijama upravljanja primenom novih koncepata u cilju postizanja adaptivnog i energetski efikasnog upravljanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Korišćenje, upravljanje i projektovanje EMP u skladu sa zahtevima savremene industrije. Osposobljavanje studenata za samostalnu: analizu rada različitih EMP u stacionarnim i dinamičkim režimima, modelovanje mehaničkih sprega u višemotornim pogonima, projektovanje složenih upravljačkih algoritama EMP u skladu sa zahtevima aplikacije. Industrije 4 i primena u cilju multifunkcijske optimizacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upravljački sistemi EMP. Merenja pogonskih i procesnih veličina. Identifikacija parametra. Realizacije naprednih metoda upravljanja. Energetska efikasnost. Obnovljivi izvori - primena multiport mašina. EMP velikih snaga. Višefazni regulisani EMP. Primena strujnih pretvarača učestanosti u EMP. Srednjenaponski frekventni pretvarači. Prediktivno upravljanje EMP. Uređaji za skladištenje energije u EMP.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. Haitham Abu‐Rub Atif Iqbal Jaroslaw Guzinski, „High Performance Control of AC Drives with MATLAB/Simulink Models“, John Wiley & Sons, Ltd, 2012.
   2. Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, „The Industrial Electronics Handbook Power Electronics and Motor Drives “,CRC Presss, 2011.
   3. Bin Wu, Mehdi Narimani, „High-Power Converters and AC Drives, 2nd edition“, Wiley-IEEE Press, 2017.
   4. Petar J. Grbović, „Ultra-Capacitors in Power Conversion Systems: Applications, Analysis and Design from Theory to Practice”, First Edition, John Wiley & Sons, Ltd, 2014.
   5. Naučni i stručni radovi iz IEEE i Elsevier baza
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70