Navigacija

13D011IEP - Integracija elektromotornih pogona u složene sisteme pokretanja i upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Integracija elektromotornih pogona u složene sisteme pokretanja i upravljanja
Akronim 13D011IEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa načinima integracije elektromotornih pogona u složene procese pokretanja industrijskih procesa, komunalnih sistema, postrojenja u poslovnim i stambenim objektima, i sl. Proučavanje metoda analize, sinteze i projektovanja struktura veza upravljanja i nadzora rada elektromotornog pogona u okviru složenog sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost sagledavanja složene strukture procesa u kojoj elektromotorni pogon kao elektromehanički sistem čini sastavni deo. Poznavanje mogućih načina povezivanja, tipova i standarda uzajamnih veza procesa i pogona. Osposobljavanje za analizu statičkih i dinamičkih procesa u tehnološkoj celini u cilju pravilnog izbora načina integracije elektromotornih pogona u proces.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Potrebe pokretanja industrijskih procesa- izbor pogona promenljive ili konstante brzine. Uloga višemotornih pogona u pokretanju industrijskih procesa. Veličine od značaja za upravljanje procesom i kvalitetom finalnog proizvoda. Sistemi za upravljanje procesom (DCS) i praćenje proizvodnje (QCS). Identifikacija karakterističnih podataka značajnih za analizu rada procesa (procesne veličine). Podaci potrebni za analizu rada elektromotornog pogona (pogonske veličine). Davači procesnih i pogonskih veličina. Načini akvizicije podataka, snimanja i analize. Pregled različitih načina prikaza podataka za različite korisnike. Analiza međusobne zavisnosti pogonskih i procesnih veličina. Načini estimacije i opservacije procesnih veličina iz dostupnih pogonskih veličina.
   Sadržaj praktične nastave Primeri karakterističnih složenih industrijskih procesa sa regulisanim i višemotornim elektromotornim pogonima. Demonstracije načina upravljanja elektromotornim pogonima iz nadređenog sistema za upravljanje procesom. Demonstracija uticaja poremećaja u procesu na ponašanje elektromotornog pogona. Integracija regulisanog elektromotornog pogona u sistem za upravljanje nadzor procesa.
   Literatura
   1. Bill Drury “The Control Techniques Drives and Controls Handbook”, IEE, London, 2001.
   2. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, Beograd, 2012.
   3. Vladan Vučković: „ELEKTRIČNI POGONI”, Akademska misao, Beograd 1997.
   4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", III ed. Springer-Verlag Berlin, 2001.
   5. Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije i rad sa modelima u laboratoriji..
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40