Navigacija

13D011EEF - Elektromotorni pogon kao racionalan i kvalitetan potrošač električne energije

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromotorni pogon kao racionalan i kvalitetan potrošač električne energije
Akronim 13D011EEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa načinima sagledavanja elektromotornih pogona kao potrošača električne energije. Pregled mogućnosti za povećanje energetske efikasnosti elektromotornog pogona u fazama projektovanja, podešavanja prilikom puštanja u rad i optimizacijom procesa koji se pokreće elektromotornim pogonom. Metode analize uticaja elektromotornih pogona na mrežu, i načini za otklanjanje negativnih efekata.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost sagledavanja elektromotornog pogona sa aspekta potrošnje električne energije i načina priključenja na napojnu mrežu. Osposobljavanje studenata za analizu energetske efikasnosti celine koju čine elektromotorni pogon i tehnološki proces koji pogon pokreće.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Elektromotorni pogon kao zahtevan potrošač električne energije. Aktivna i reaktivna snaga, snaga distorzije. Pregled definicija aktivne i ukupne reaktivne snage. Trenutne i efektivne vrednosti snaga, faktor snage, faktor pomeraja. Energetska efikasnost procesa. Značaj i uticaj regulacije brzine pogona na energetsku efikasnost. Energetska efikasnost komponenti elektromotornog pogona: opterećenja (procesa), reduktora, motora, i energetskog pretvarača. Gubici u energetskom pretvaraču i motoru. Optimizacija gubitaka (optimizacija fluksa). Uticaj elektromotornog pogona na napojnu mrežu – efekti promene opterećenja, dinamički režimi, rekuperacija energije. Pregled ispravljačkih modula za elektromotorne i višemotorne pogone. Analiza uticaja pasivnih (diodnih), aktivnih (rekuperativnih) i nisko-harmonijskih ispravljača na napojnu mrežu. Harmonijska izobličenja struje i napona. Tipični načini kompenzacije reaktivne snage i viših harmonika u postrojenjima gde su dominantni potrošači elektromotorni pogoni. Aktivni filteri, princip, način rada, dimenzionisanje i analiza. Načini merenja snage, energije, faktora snage, harmonijskih izobličenja u elektromotornom pogonu.
   Sadržaj praktične nastave Demonstracija mogućnosti uštede energije u pogonu pumpe ili ventilatora, sa izvođenjem odgovarajućih merenja. Demonstracija mogućnosti uštede energije u pogonu transporta materijala, sa izvođenjem odgovarajućih merenja. Merenje aktivne, reaktivne snage i snage distorzije u regulisanom elektromotornom pogonu sa jednosmernim i asinhronim motorom. Rekuperacija energije u elektromotornim pogonima, eksperimentalna verifikacija efekata uštede energije. Harmonijska analiza struje napajanja elektromotornog pogona. Demonstracija uticaja elektromotornog pogona i regulisanog elektromotornog pogona na mrežu.
   Literatura
   1. F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
   2. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, Beograd, 2012.
   3. Vladan Vučković: „ELEKTRIČNI POGONI”, Akademska misao, Beograd 1997.
   4. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
   5. Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, prezentacije, praktična merenja, itd.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40