Navigacija

SI3PS - Projektovanje softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje softvera
Akronim SI3PS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kursa SI2OO2.
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje konceptima modeliranja i projektovanja softvera korišćenjem projektnih uzoraka. Učenje standardne grafičke notacije za modeliranje UML kroz 13 vrsta dijagrama, kao i najčešće korišćenih projektnih uzorka strukture, ponašanja i kreiranja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student poznaje koncepte modeliranja i projektovanja softvera. Student je sposoban je da modelira složene softverske sisteme koristeći standardni jezik UML 2. Student pri projektovanju softvera ume da prepozna uslove za primenu i da primeni adekvatne projektne uzorke iz GoF kataloga projektnih uzoraka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata modeliranja i jezika UML. Dijagrami klasa, objekata, paketa, sekvence, komunikacije, slučajeva korišćenja, aktivnosti, pregleda interakcije, stanja, komponenata, raspoređivanja, složene strukture i vremenski. Koncepti i klasifikacija projektnih uzoraka. Objektni i klasni uzorci strukture (npr. Sastav), ponašanja (npr. Posmatrač) i stvaranja (npr. Prototip).
   Sadržaj praktične nastave Auditorne, laboratorijske pokazne i laboratorijske kontrolne vežbe. Domaći zadaci.
   Literatura
   1. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML vodič za korisnike", CET, Beograd, 1999.
   2. Rumbaugh, J., Booch, G., Jacobson., I., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd edition, Addison-Wesley, 2005.
   3. Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Gotova rešenja", CET, Beograd, 2002.
   4. Kraus, L., Tartalja, I., "Zbirka zadataka iz projektovanja softvera", 2. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2009.
   5. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Projektovanje softvera", Beograd, 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncepeti projektovanja softvera i izlaže notacija UML, kao i konkretni projektni uzorci, dok se na auditornim vežbama demonstriraju praktični primeri modeliranja uz primenu projektnih uzoraka. Laboratorijske vežbe su podeljene na pokazne i kontrolne.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0