Navigacija

SI3IS1 - Informacioni sistemi 1

Specifikacija predmeta
Naziv Informacioni sistemi 1
Akronim SI3IS1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje značaja i karakteristika informacionih sistema. Uvođenje u tradicionalni razvoj informacionih sistema. Uvođenje u objekno-orijentisani razvoj informacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje iz tradicionalnog razvoja informacionih sistema. Znanje iz objektno-orijentisanog razvoja informacionih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave UVOD U INFORMACIONE SISTEME (IS): Značaj, klasifikacija i struktura IS. TRADICIONALNI RAZVOJ IS: Logičko projektovanje IS. Fizičko projektovanje IS. OBJEKTNO-ORIJENTISANI RAZVOJ IS: Opšti i detaljni slučajevi upotrebe. Komunikacija okruženje - IS. Korišćenje UML dijagrama za modeliranje podataka IS. Korišćenje UML dijagrama za modeliranje funkcionalnosti IS.
Sadržaj praktične nastave Logičko projektovanje podataka IS. Logičko projektovanje funkcionalnosti IS. Objektno-orijentisano logičko projektovanje IS.
Literatura
  1. Information System Development, D.Avison, G.Fitzgerald, McGraw-Hill
  2. Database systems, T.Connoly, C.Begg, Addison-Wesley
  3. UML for the IT Business Analyst, H.Podeswa, Course Technology
  4. odabrani tekstovi u elektronskoj formi
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Domaći ѕadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0