Navigacija

SI1S - Sociologija

Specifikacija predmeta
Naziv Sociologija
Akronim SI1S
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Opšta sociologija pruža studentima osnovna saznanja o nizu osnovnih kategorija i pojmova kao što su nauka i naučni zakoni, osnove metodologije socioloških istraživanja, nastanak i razvoj misli o društvu, itd. Cilj predmeta jeste da studenti shvate i razumeju osnovne sociološke pojmove i da razumeju njihovu primenu i korišćenje u svakodnevnom životu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Izučavanjem opšte sociologije studenti će biti osposobljeni da razumeju osnovne kategorije, pojmove i procese koji se dešavaju u savremenom društvu. Saznanja koja budu stečena studenti će moći praktično da iskoriste pre svega u sociološkim empirijskim i teorijskim istraživanjima
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nauka i naučni zakoni. Predmet sociologije. Metod sociologije. Razvoj misli o društvu. Društvene grupe. Porodica. Klase. Država. Političke stranke. Društvene norme i propisi. Ekološki problemi i ekološka kriza.
  Sadržaj praktične nastave Nema
  Literatura
  1. Dr Danilo Ž. Marković, Opšta sociologija, Savremena administracija, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, diskusije, seminarski radovi, studije slučaja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10