Navigacija

SI1RJV - Ruski jezik - viši

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik - viši
Akronim SI1RJV
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Predznanje ruskog jezika na osnovnom nivou
    Ciljevi izučavanja predmeta Aktiviranje osnovnih fraza neophodnih za svakodnevnu komunikaciju. Sticanje govornih veština za potrebe komunikacije u studentskoj sredini. Razvijanje i korekcija leksičko-gramatičkih znanja stečenih na prethodnim nastavnim nivoima.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje veštinama usmenog izražavanja
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Tematski i gramatički sadržaji podeljeni su u 7 celina, koje se sastoje od osnovnog teksta, leksičkih komentara (međujezička homonimija i paronimija, antonimi), sintaksičkih konstrukcija na nivou proste i složene rečenice.
    Sadržaj praktične nastave Vežbanja reproduktivnog i produktivnog tipa.
    Literatura
    1. V Rossiю s lюbovью, M.N.Anikina, Russkiй яzыk, M. 2002
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, diskusije, prezentacije na stranom jeziku.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
    Projekti 0
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0