Navigacija

OT4URV - Usmerene radio veze

Specifikacija predmeta
Naziv Usmerene radio veze
Akronim OT4URV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Radio komunikacije
Ciljevi izučavanja predmeta Definisanje konfiguracije mreže, kapaciteta, tipova antena, uređaja i diversiti konfiguracija. Proračun kvaliteta i raspoloživosti. Proračun interferencije u sistemu i frekvencijsko planiranje. Analiza specifičnosti u propagaciji radio talasa koji se koriste za ove namene. Projektovanje pouzdanog sistema prenosa koji mora da zadovolji unapred postavljene zahteve.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da stekne uvid u problematiku projektovanja usmerenih radio-veza, kao i sposobnost da samostalno sprovede sve faze projektovanja ovakvih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza trase. Antene. Pasivne relejne stanice. Metodologija proračuna kvaliteta i raspoloživosti. Prenos na jednom radio kanalu sa dve ortogonalne polarizacije. Zahtevi za kvalitet i raspoloživost. Tipovi uređaja. Načini realizacija diversiti tehnika. Analiza interferencije i frekvencijsko planiranje relejnih sistema. Principi rada, projektovanje i frekvencijsko planiranje sistema tačka-više tačaka.
Sadržaj praktične nastave Konfigurisanje uređaja i analiza rada mikrotalasnog linka. Korišćenje Programskog paketa za projektovanje radio-relejnih veza kroz samostalne projekte. Analiza interferencije i frekvencijsko planiranje sistema radio-relejnih veza kroz programski paket razvijen za te namene.
Literatura
  1. N. Nešković, "Usmerene radio veze", Akademska misao, 2011.
  2. ITU-T and ITU-R recommendations
  3. H.R. Anderson, "Fixed Broadband Wireless System Design", Wiley, 2003.
  4. I. Henne, P. Thorvaldsen, "Planing of LoS radio reley systems", NERA Telecommunication, Bergen 1999.
  5. Dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (NERA, Ericsson, Nec,….)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0