Navigacija

OT4TIK - Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama
Akronim OT4TIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija, kao i da se sistematski predstave osnovi kodovanja izvora, osnovne tehnike kanalnog i linijskog kodovanja, kao i elemenata kriptologije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje osnovnih pojmova teorije informacija, osnovnih metoda konstrukcije i dekodovanja zaštitnih kodova. Pored toga će biti u mogućnosti da prate najnovija dostignuća kompresije i kriptologije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Entropija. Markovljevi izvori. Dijagram stanja i trelis. Diskretni i kontinualni izvori informacija. Teorema o kodovanju izvora. Kompresija podataka. Modeli diskretnog kanala i kapacitet kanala. Teorema o kanalnom kodovanju. Linearni blok kodovi, interliving. Uvod u ciklične kodove. Konvolucioni kodovi. Uvod u turbo kodove i prostorno vremenske kodove. Teorija informacija i kriptografija.
Sadržaj praktične nastave Auditorne i laboratorijske vežbe
Literatura
  1. 1. D. Drajić, P. Ivaniš, Uvod u teoriju informacija i kodovanje, III izd. Akademska misao, Beograd, 2009.
  2. T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements on Information Theory, John Wiley & Sons, 2nd ed, 2006
  3. 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 25
Seminari 0