Navigacija

OT4AI - Arhitektura interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura interneta
Akronim OT4AI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa istorijatom razvoja arhitekture Interneta od početka do današnjih dana. Upoznavanje studenata sa protokolima koji se koriste za rutiranje saobraćaja na Internetu. Upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja osnovnih servisa na Internetu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da umeju da: -Analiziraju proces rutiranja saobraćaja na mreži i otklone eventualne probleme. - Samostalno urade tehničko rešenje povezivanja više udaljenih računarskih mreža u jedinstvenu mrežu i njeno povezivanje na Internet. - Konfigurišu Cisco rutere u cilju implementacije prethodno definisanog tehničkog rešenja. - Definišu način realizacija osnovnih Internet servisa u mreži.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Istorijat razvoja Interneta. Osnovni elementi arhitekture Interneta. Internet adresiranje kod IPv4 i IPv6 protokola. Značaj i principi rada DNS servisa. Protokoli za dinamičko rutiranje saobraćaja na Internetu. Upoznavanje sa načinom rada sledećih protokola: RIP, IGRP, RIPV2, OSPF, EIGRP, BGP-V4. Osnovni servisi na Internetu: e-mail, web, web pretraživanje, udaljeni pristup računarima, prenos datoteka.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems. Samostalna izrada tehničkog rešenja povezivanja više lokacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu na bazi IP protokola.
Literatura
  1. Routing on the Internet, Charles Huitema, Cisco Press
  2. OSPF Network Desing Solutions, Thomas M. Thomas, Cisco Press
  3. Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press
  4. Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture, Douglas Comer, Prentice
  5. RFCs, www.ietf.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekta povezivanja više udaljenih lokacija uz predlog načina realizacije Internet servisa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0