Navigacija

OT3OS2 - Obrada signala 2

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala 2
Akronim OT3OS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Signali i sistemi, telekomunikacije 1
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikažu napredne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, analizi efekata konačne dužine kodne reči, sistemima sa više brzina i digitalnim bankama filtara.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati napredne tehnike spektralne analize pogodne za rešavanje praktičnih problema. Naučiće osnovne koncepte vezane za obradu signala s više brzina i banke digitlanih filtara. Biće obučeni da koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju praktičnih problema u telekomunikacijama i obradi audio signala. Naučiće da koriste jedno konkretno razvojno okruženje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči, arhitektura DSP procesora, razvojni alati, obrada signala s više brzina, digitalne banke filtara, primena digitalne obrade signala, digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori, adaptivni filtri, analiza i obrada signala u MATLAB–u i na DSP razvojnom modulu.
Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.
Literatura
  1. Uvod u digitalnu obradu signala, Lj. Milić i Z. Dobrosavljević, Akademska misao, 2004
  2. Digitalna obrada signala, M. Popović, Nauka, 1994.
  3. Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  4. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis, D. Manolakis, Prentice Hall, 1996
  5. Discrete-Time Signal Processing, A. Oppenheim and R. Schaffer, Prentice Hall, 1976.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
Projekti 40
Kolokvijumi 30
Seminari 0