Navigacija

OT3OS - Operativni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Operativni sistemi
Akronim OT3OS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Objektno orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Osnovi računarske tehnike 2
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa namenom i funkcijama operativnih sistema, kao i osnovnim principima funkcionisanja, projektovanja i implementacije operativnih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Steći osnovna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte, nevezano ni za jedan konkretan operativni sistem. Osposobiti studente da razumeju i koriste postojeće sisteme, kao i da samostalno projektuju i realizuju sopstvene specijalizovane sisteme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upravljanje procesima. Procesi i niti. Sinhronizacija i komunikacija između procesa. Upravljanje memorijom. Vezivanje adresa. Deljenje memorije. Organizacija i alokacija memorije. Virtuelna memorija. Ulazno/izlazni podsistem. Sistemske I/O usluge. I/O podsistem. Fajl sistemi. Interfejs fajl sistema. Implementacija fajl sistema.
   Sadržaj praktične nastave Isti kao i za teorijsku nastavu.
   Literatura
   1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
   2. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekti.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0