Navigacija

OT3E - Elektroakustika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektroakustika
Akronim OT3E
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovoga predmeta je da pruži pregled tema iz oblasti akustike koje se javljaju u oblasti telekomunikacija. U tom smislu predmet obuhvata oblasti kao što su pojave pri prostiranju zvuka, akustika prostorija i elektroakustičke pretvarače (zvučnici i mikrofoni).
Ishodi učenja (stečena znanja) Sa odslušanim kursom student treba da razume probleme koji se javljaju pri upotrebi elektroakustičkih uređaja u telekomunikacijama i pojave u zvučnom polju koje prate njihov rad. Ovaj kurs takođe predstavlja osnov za praćenje nekih drugih kurseva iz oblasti audio sistema i multimedijalnih telekomunikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pojave pri prostiranju zvuka: uvodni pojmovi, refleksija, koncept akustičkih impedansi, difrakcija. Čulo sluha i ljudski glas. Zvučno polje u prostorijama: akustički odziv, matematički modeli. Elektroakustički pretvarači: opšta teorija, zvučnici, mikrofoni. Subjektivni aspekti zvučnog polja, akustika u ekologiji.
Sadržaj praktične nastave Merenja na fizičkim modelima prostorija: utvrđivanje pojave sopstvenih rezonanci, merenja u uslovima slobodnog prostora. Praktično upoznavanje sa efektom zvučničke kutije. Analiza glasa i čula sluha. Praktični primeri osnovnih pojava pri superponiranju zvučnih talasa.
Literatura
  1. skripta u elektronskom obliku dostupna studentima na sajtu katedre
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, demonstracije, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 10
Kolokvijumi 0
Seminari 0